zemědělská škola

 
 
 
 

Aktivity

 
 • Biojarmark – září – prezentace ekologických oborů a ekologického zemědělství a oborů školy
 • Plán EVVO – zpracování na nový školní rok
 • Den stromů – říjen – prezentace výtvarných děl MŠ, ZŠ a SŠ k ekologické problematice
 • Celostátní setkání koordinátorů EVVO Praha poslanecká sněmovna – prezentace školy EVVO aktivit
 • Přírodovědný klokan – biologickoekologická olympiáda
 • Středoškolská ekologická konference Praha – prezentace odborných prací
 • ÚKZUS Karviná – odborná rostlinolékařská přednáška
 • Cyklojízda greenway – doprovodná akce ke Dni stromu
 • Ekologická olympiáda – listopad - školní kolo
 • Ekologická olympiáda – květen – krajské kolo
 • Škola udržitelného rozvoje – každé tři roky titul z KEV
 • Zpracování projektů MÚ Č.T. – ozvěny ekofilmu, Den stromů, Biojarmark, MESS
 • Soutěž sudoku
 • Krajská konference koordinátorů EVVO – leden
 • Vzdělávání koordinátorů EVVO v MSK – celoročně
 • Spolupráce s VŠB – celoročně
 • Středoškolská ekologická konference MSK – obhajoba odborných prací
 • Spolupráce se školou obnovy venkova Třanovice – tvorba pracovních listů pro exkurze žáků z MSK
 • Badatelská činnost MŠ, ZŠ a SŠ v MSK – leden
 • Biologická olympiáda – únor
 • Přírodovědná soutěž – školní znalostní soutěž
 • SOČ – březen – školní kolo odborných prací žáků
 • SOČ – duben – okresní kolo odborných prací žáků
 • Ozvěny ekofilmu – duben – prezentace nejúspěšnějších ekologických filmů ČR
 • Geologické kladívko Ostrava – květen – odborná geologická soutěž
 • Studentská vědecká konference Ostrava – květen – obhajoba odborných prací
 • MESS – červen – mezinárodní ekologické studentské sympozium – prezentace mezinárodních odborných prací
 • Den Země – duben – ekologické aktivity v městě Č.T.
 • Náborové akce na školách – říjen – prosinec
 • Prezentace oborů Noiva
 • Zemědělský svaz ČR – celoročně – zemědělský kroužek pro žáky ZŠ 3. – 5. třída
 • Celostátní síť pro venkov – září – říjen – zapojení do projektu
 • Teofilův val – celoročně – vzorové projekty zahrad
 • Renovace odpadních nádob – obnova odpadkových nádob v učebnách
 • Bioinstitut pro bio – spolupráce na projektu udržitelného rozvoje půdy na základě vzorových osevních postupů
 • Konference Zoo Ostrava – odborná konference k udržení genofondu
 • Mistrovství ČR v orbě – září – odborná exkurze
 • Synchronizace agropodnikání s partnerem Netis – celoročně – využití Teofilova valu k prezentacií osiv a odrůd pěstovaných na smluvním pracovišti
 • Polní práce na pozemcích Gorniak, Brozda – celoročně – agrotechnické zásahy při pěstování rostlin
 • Návoz ornice na pozemek – jaro 2018 – 1000m³ - asi 140 nákladních aut pro zúrodnění půdy
 • Asociace soukromých zemědělců – celoročně – přenos poznatků z praxe do výuky
 • Asociace soukromých zemědělců – říjen – náborová akce školy na jarmarku v D.L.
 • Odborná exkurze na farmu Onderek – říjen – odborná exkurze na farmu našeho absolventa
 • Spolupráce se smluvními partnery – celoročně – plánování praxí a přenos poznatků z praxe do teorie
 • Školení na krmné dávky – říjen – odborné školení pro pedagogy i žáky
 • Dojící robot – odborná exkurze na farmu s dojícím robotem
 • Výlov rybníku Nezmar – listopad – odborná exkurze na výlov rybníka za účelem zpracování zemědělských výrobků
 • Palírna Hrádek – odborná exkurze do pálenice
 • Jatky Český Těšín – porážka a zpracování masa
 • Mlýn Herber – odborná exkurze do mlýnu
 • Cukrovar Vávrovice – odborná exkurze zaměřená na zpracování cukrové řepy
 • Celostátní soutěž oboru Agropodnikání – duben – znalostně odborná soutěž pro maturanty
 • Individuální praxe ZD Kokory – duben – květen - týdenní praxe při pěstování chmele
 • Polní dny Žabčice – červen – prezentace polních pokusů Mendlovy univerzity
 • Polní dny výzkumného ústavu lnářského v Šumperku – červen – prezentace polních pokusů
 • Den zetoru – březen – prezentace strojů Zetor
 • Odborná exkurze Netis – přenos poznatků z praxe do teorie
 
 
 

Praxe

 
 

Praxe pro obor agropodnikání a ekologie a životní prostředí

 
 • Učební praxe
 • Odborná praxe

Praxe je vyučována ve škole v odborných učebnách a na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání.
 

Realizace praxe

 
Učební praxi mají žáci zařazenou v rozvrhu ve všech ročnících studia. Odbornou praxi v celkovém rozsahu 9 týdnů během čtyřletého studia absolvují žáci oboru agropodnikání a v rozsahu 5 týdnů žáci ekologie a životní prostředí.
 

Schválená pracoviště pro odbornou praxi

 
Netis, a.s. Návsí a Dolní Lutyně, Ekologická farma Koňakov, stáj Vitality, Bystřice, Agricoop, a. s., Třinec, hnutí Duha, Středisko volného času Juventus, p. o, Karviná, Slezská farma, Český Těšín apod.
 

Spolupracujeme a jsme členy odborných asociací

 
 • Celostátní sít pro venkov
 • Zemědělský svaz ČR
 
 
 

Odborný výcvik pro obor jezdec a chovatel koní

 
je zajišťován na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání hlavě formou skupinové výuky. Výuku zajišťují UOV, na individuálních pracovištích ve spolupráci s instruktory.
Odborný výcvik je zařazen mezi odborné předměty a je klasifikován. Žáci absolvují OV v týdenních cyklech. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku dle stanoveného rozvrhu hodin, který je závazný pro daný školní rok.
Smluvní pracoviště pro odborný výcvik musí vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a schvaluje je pro provoz OV ředitel SŠ.
 

Realizace OV

 
Žáci vykonávají OV na skupinových pracovištích pod dohledem UOV.
 

Schválená pracoviště odborného výcviku

 

Skupinová pracoviště:

 
Stáj U Luka, Chotěbuz, Jezdecký klub Baník Ostrava

 
 
 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 

Přidejte si nás na Facebook